Výroba tepla a TÚV

Energetika – výroba tepla

Výroba tepla a dodávka teplej úžitkovej vody je zabezpečená v troch lokalitách s kotlami na zemný plyn a v kotolni K2 na ulici Železničnej aj kotlom na drevnú štiepku

Charakteristika lokalít :

Lokalita K1 – dodávka tepla – UK a TUV je zabezpečená pre bytové domy Filbyt s.r.o. , SBD Fiľakovo, spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Naše domy“ , materskej škôlky v okolí prevádzkovej budovy Filbyt s.r.o. V uvedenej lokalite sú prevádzkované v jednotlivých objektoch domové kotolne s kotlami FEG-Vestale v počte 10 ks, s výkonmi od 0,14 do 0,3 MW, ktoré už nevyhovujú novým požiadavkám technickej inšpekciea z tohto dôvodu postupne v od 2016 budú nahradené vysoko-účinnými kondezačnými kotlami ATAG. Postupne sa pripravujú projektové dokumentácie na jednotlivé kotolne. Traja zamestnanci Filbyt s.r.o. získali certifikát na prevádkovanie a údržbu uvedených kotlov. Od 1.8.2012 bola ukončená dodávka tepla z kotolne SO-06 na ul. Školskej 2. Do konca roku 2012 bolo v lokalite zateplených 5 bytových domov. Dodávateľ zemného plynu bolVNG Slovakia a.s.

Chod kotolní zabezpečuje jeden kurič s platným kuričským preukazom s občasnou prehliadkou kotolní. Opravy a údržby kotlov prevádza údržbárska dielňa Filbyt s.r.o. a kurič kotolní.

Energetika – výroba tepla v roku 2016

Lokalita K 2 – bytové domy a nebytové priestory okolo parku. Dodávka tepla – UK a TUV je zabezpečená pre byty Filbyt s.r.o. , SBD Fiľakovo, SocArch s.r.o. , pre nebytové priestory na ul. Biskupickej 7-15, ako napr. NIKE, Športka a.s. atď.

V lokalite K2 sa nachádza centrálny zdroj tepla – kotolňa s kotlami ČKD Dukla, typ KDVE 300 – 2 ks a 1 ks KDVE 100 s menovitým výkonom 3,4 MW. Okrem plynových kotlov je v prevádzke kotol na drevnú štiepku s výkonom 950 kW. Pre zabezpečenie dodávky tepla konečnému odberateľovi slúžia aj vonkajšie rozvody tepla v ÚK kanáloch, ktoré boli rekonštruované – vymenené a zaizolované rozvodové rúry tak na UK ako aj na TUV aj napriek týmto rekonštrukciám tento rozvod je v horšom technickom stave ako rozvod K3. V roku 2015 bola zadaná objednávka na vypracovanie projektu na kompletnú výmenu rozvod ÚK a TÚV na predizolované rúry z umelej hmoty a na následné zrušenie ÚK kanálov. Na financovanie tohto projektu sme plánovali využiť Europské fondy ale základnou podmienkou podania žiadosti o NFP bola minimálne 50% tepla z obnoviteľných zdrojov, čo naša spoločnosť nevie zabezpečiť az tohto dôvodu žiadosť nebola podaná.. Plynové kotle sú v prevádzke od roku 1993. Kotol na drevnú štiepku je v prevádzke od roku 2011.

Chod kotolní zabezpečujú traja kuriči s platným kuričským preukazom vo dvoch zmenách, v zimných mesiacoch štyria v troch zmenách. Dodávateľ drevnej štiepky je Aron s.r.o.,Quercus Lučenec, a Drevostav s.r.o. Jesenské. Dodávateľ zemného plynu je VNG Slovakia a.s. Do konca roku 2016 boli v lokalite zateplené všetky bytové domy.

V roku 2015 bol zakúpený štiepkovač na likvidáciu zeleného odpadu s čím Filbyt s.r.o. zabezpečuje likvidáciu konárov pre celé mesto.

Lokalita K 3 – bytové a nebytové domy na Farskej Lúke. Odberatelia tepla sú : Filbyt s.r.o. , SBD Fiľakovo, Základné školy a Materská škôlka.

Aj v tejto lokalite sa nachádza centrálny zdroj tepla na dodávky UK a TUV s kotlami KDVE 300 – 2 ks a 1ks KDVE 100 s menovitým výkonom 4,44 MW. Plynová kotolňa je v prevádzke od roku 1994. Chod kotolní zabezpečujú traja kuriči s platným kuričským preukazom vo dvoch zmenách, v zimných mesiacoch štyria v troch zmenách. V roku 2012 v lokalite neboli zateplené žiadne budovy.S každým odberateľom tepla je uzavretá Zmluva o dodávke tepla, ktorá je obnovená ročne.Údržbu a odstránenie prípadných porúch zabezpečujú počas roka odborní pracovníci dielne Filbyt s.r.o. Odstránenie porúch a nastavenie, zoradenie horákov prevádza Styk servis z Banskej Bystrice s platnou licenciou. V mesiaci júl sú priebežne odstavené kotolne na týždeň za účelom prevedenie plánovaných údržbárskych prác na tepelno-technickom zariadení. Odberatelia tepla a konečný spotrebitelia sú vopred oboznámení s termínom odstávky.

Celková výroba tepla je zabezpečená podľa zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.

Rozvody aj v tejto lokalite sú značne opotrebované a ich kompletná výmena bude tiež nevyhnutná v nasledujúcom období. V súčasnosti prebieha geodetické zameranie presnej polohy rozvodov.

Preložiť »