Správa bytov

Správu bytov zabezpečujú všetci TH pracovníci. Táto činnosť zahŕňa hlavne zabezpečenie rôznych služieb od iných dodávateľov, ako je dodávka pitnej vody, elektrickej energie pre osvetlenie spoločných priestorov, televízneho signálu, revízie vyhradených technických zariadení od spoločnosti Filbyt s.r.o., zabezpečenie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, vedenie evidencie a účtovníctva pre jednotlivé domy v správe spoločnosti.

Filbyt s.r.o., ako správca bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, spravoval v roku 2016 24 bytových domov s 633 bytmi. Z týchto bytov bolo predaných 610 a nepredaných 23.

Byty sú rozdelené do 4 kategórii:
I. kategória 483 bytov
II. kategória 142 bytov
IV. kategória 8 bytov

Správu bytových domov Filbyt s.r.o. prevádza na základe uzavretých zmlúv o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v jednotlivých domoch.

Na základe tejto zmluvy správca vykonáva správu spoločných zariadení domu a prevádzku domu tak, aby bol zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv v bytovom dome.

Na plnenie svojho záväzku je správca povinný zabezpečiť služby spojené s užívaním bytu, viesť samostatné účtovníctvo za každý dom, vyúčtovať náklady za jednotlivé služby po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 31.mája nasledujúceho roka.

Preložiť »