Legislatíva

LegislatívaPDF súbor
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla:Vyhláška č. 240/2016 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorovZákon č. 182/1993 Z. z.
Ostatné zákony a vyhlášky:Zákon o energetike:
Ostatné zákony a vyhlášky:Zákon o regulácii v sieťových odvetviach:
Ostatné zákony a vyhlášky:Vyhláška – cenová regulácia v tepelnej energetike:
Preložiť »